مشاوره رایگان : 09906077821|api650@yahoo.com

توزیع هوا در ساختمان

///توزیع هوا در ساختمان

توزیع هوا

کانال ها بایدهوای مطبوع شده را تا حدامکان مستقیما،بی صدا،وبا کمترین هزینه به فضای مورد نظربرساند. ویژگی های سازه ای ساختمان معمولا مصالحه ی بیش تررا ایجاب می کنند وغالبا عمق فضای قابل تآمین برای کانال ها را محدود می کنند.

مهندس طراح باید طرح جانمایی کانال رابا سازه وهمچنین با سایر سیستم های مکانیکی،برقی و مخابراتی هماهنگ کند. درپروژه های تجاری،مهندس طراح معمولا تشویق می شود که ارتفاع طبقه را کاهش دهد.درنتیجه فضای میانی باقی مانده برای کانال ها کاهش می یابد ومهندس طراح دچار مشکل می شود.

درساختمان های موسسات درمانی یا ساختمان هایی که با فناوری اطلاعات سروکار دارند،باید ارتفاع طبقه را بیش تر انتخاب کرد زیرا این ساختمان ها شبکه پیچیده ای از سیستم های مکانیکی،برقی،ومخابراتی دارد. سیستم های تخلیه،به ویژه سیستم هایی که دود وگردوغبار تخلیه می کنند و یا ذرات جامد را جمع آوری می کنند باید ملاحظات طراحی خاصی رعایت کرد. سرعت گیراندازی،جنس گردوغبار،واتصالات مناسب کانال و ساخت آن از جمله پارامترهای طراحی اند که باید در نظر گرفته شود تا این سیستم ها درست کار کنند،کارآیی داشته باشند و ضوابط آیین نامه در آن ها رعایت شده باشد.


ترمینال های هوا

دربعضی موارد،مانند سیستم های تمام هوای سرعت پایین،هوا بایداز کانال رفت مستقیما و ازطریق دریچه،دریچه ی تنظیم پذیر،یا دیفیوزر وارد فضای داخلی شود.در سیستم های با سرعت متوسط یا بالا معمولا یک وسیله واسطه حجم هوا را کنترل و فشار آن را برای ورود به فضای داخلی کاهش می دهد.


انواع مختلف ترمینال های توزیع هوا در دسترس اند که از جمله می توان به ترمینال های زیراشاره کرد:

(1) ترمینال فن دارکه ،به جای تیکه برالقا (هوای مخلوط به کانال فشار پایین تحویل داده می شود و سپس وارد فضا می گردد)از فن خود برای اختلاط هوای پلنوم سقفی و هوای اولیه ی دریافتی از سیستم فن مرکزی یا غیر مرکزی استفاده می کند


(2) از ترمینالی باحجم هوای متغیر استفاده می کند که حجم هوای تحویلی به فضای داخلی را تغییر می دهد (ممکن است هوا به کانال فشار پایین تحویل داده شود و سپس وارد فضای داخلی شود ،یا ترمینال خود دیفیوزر هوا داشته باشد )


(3) سایرانواع ترمینال اتاقی


عایق کاری کانال

در ساختمان های نو وپروژه های بازسازی،ضوابط آیین نامه انرژی،کانال های هوای رفت را باید عایق کاری کرد .


پلنوم های سقف و کف

غالبا از فضای بین سقف کاذب و دال کف طبقه ی بالا به عنوان پلنوم هوای برگشت استفاده می شود تا کانال کشی کمتری انجام شود . قبل از به کار گیری این رویکرد در ساختمان های نو یا باز سازی شده به ضوابط رجوع کنید ، زیرا اغلب آیین نامه ها استفاده از مواد قابل اشتعال در پلنوم های سقفی هوای برگشت ممنوع کرده اند .از پلنوم های سقفی و کف های برجسته می توان برای سیستم های جابجایی هوایی رفت استفاده کرد تا حجم توزیع افقی کاهش یابد .

2019-10-24T22:01:09+03:30

ثبت ديدگاه