مشاوره رایگان : 09906077821|api650@yahoo.com

صورت وضعیت

صورت وضعیت

صورت وضعیت به مجموعه از مطالبات پیمانکار اطلاق می‌شود که بابت دستمزد کارهای انجام شده در مدت زمان خاص مطالبه می نماید.

این مطالبات باید مطابق با موارد مندرج در قرارداد فی مابین باشد و پیمانکار موظف به تنظیم آن براساس توافق به عمل آمده با کارفرما و تحویل آن در زمان و روز مشخص شده از سوی کارفرما می باشد.

 

اجزاء صورت وضعیت

صورت وضعیت ها به صورت موقت و معمولاً ماهیانه آماده و ارسال می گردند و انجام هر صورت وضعیت به صورت تجمعی از آغاز تاکنون درج می‌گردد و شامل موارد زیر می باشد.

صورت وضعیت

 

خلاصه مالی

کارهای انجام شده توسط هریک از گروه های کاری پیمانکار، خود دارای چند بخش اصلی می‌باشد که مجموعه درآمدهای ناشی از هر یک از اجزای تشکیل دهنده فعالیت های هر گروه در جدول تحت عنوان خلاصه مالی در صورت وضعیت قید می‌گردد.

 

خلاصه متره

این بخش متشکل از مجموعه کارهای انجام شده مطابق تفکیک واحدهای اجرایی که در قرارداد قید شده میباشد و مجموعه هر بخش در قالب خلاصه مالی با عنوان حجم کل کار انجام شده در ستون دوم آن قید می گردد.

 

ریز متره

این جدول که مرجع و پایه صورت وضعیت را تشکیل می‌دهد متشکل از تمامی کارهای انجام شده به صورت جز به جز همراه با کلیه مشخصات مورد نیاز در تعیین و بررسی میزان پیشرفت و تکمیل آن است.
به طور مثال در ریز متره مربوط به عملیات جوشکاری مشخصات تمامی سرجوش های جوش شده به همراه تاریخ فیتاپ و جوش قید می‌شوند.

 

ساختار شکست کار(WBS)

در طول مقاطع عملیات اجرایی که انجام انجام شده در قالب صورت وضعیت های موقت تهیه می شود ممکن است فعالیت ها به صورت کامل و ۱۰۰% تکمیل نگردد و بخش هایی از آن باقی بماند.
بنابراین برای تنظیم و بررسی دقیق صورت وضعیت ها نیاز به تدوین یک ساختار شکست کار بعنوان دستورالعمل محاسبه می باشد
که در صورت عدم توافق و درج در قرارداد اولیه در قالب صورتجلسات کارگاهی قابل توافق بین کارفرما و پیمانکار میباشد.

این ساختار شکست کار باید به گونه ای تعریف شود که روند تامین نقدینگی کارگاه پیمانکار تا پایان کار متناسب با میزان کار انجام شده باشد.
در صورت عدم تعریف ساختار شکست کار یا تعریف یک ساختار نامناسب،
پیمانکار بخش درآمدزای کار در اصطلاح عمومی گوشت کار را اجرا کرده و بخش اعظم مبالغ قرارداد را دریافت نموده و برای انجام فعالیتهای تکمیلی و پایانی که پیشرفت فیزیکی ناچیزی دارند با توجه به درآمدزایی پایین و هزینه‌های بالا انگیزه لازم را از دست می‌دهد.

در این حالت ممکن است از ادامه کار صرف نظر کرده و یا درخواست تعدیل قرارداد یا تغییر آن به صورت نفر ساعت نماید، در صورتی که با تنظیم ساختار شکست کار مناسب پیمانکار تا پایان کار برای تحقق درآمدهای خود مبادرت به انجام تمام فعالیتها خواهد نمود.

 

کسورات صورت وضعیت

کسورات قانونی مطابق قرارداد منعقد شده می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
کسر ۱۰ درصد مبلغ صورت وضعیت بعنوان تضمین حسن انجام کار
کسر مبالغ پرداختی به صورت علی‌الحساب به پیمانکار
کسر استهلاک پیش پرداختی
به پیمانکار که معمولاً به گونه‌ای تقسیط می گردد که در صورت وضعیت ماقبل قطعی پیمانکار تسویه گردد

کسر مالیات قرارداد مطابق با قانون و شرایط مندرج در قرارداد
به بیمه قرارداد و بیمه دستمزد پرسنل که در صورت ارائه مفاصا حساب، مبلغ کسر شده به پیمانکار عودت خواهد شد
کسر هزینه و خدماتی که در تعهد پیمانکار بوده و توسط کارفرما تامین گردیده است
کسر مبلغ جرایم ابلاغ شده به پیمانکار

2019-10-12T18:57:35+03:30

ثبت ديدگاه

کد امنیتی *