مشاوره رایگان : 09906077821|api650@yahoo.com

پمپ هاي سري

پمپ ها هنگامي بصورت سري قرار مي گيرند كه آبگيري هر پمپ مستقيما از خروجي پمپ قبل تامين شود .
به عبارت ديگر يك پمپ مقداري آب را گرفته به پمپ ديگري كه در فاصله كوتاهي از آن قرار گرفته است مي دهد و به همين ترتيب به پمپ بعدي منتقل مي شود .
فاصله بين پمپ هاي سري حداكثر از چند متر تجاوز نمي كند . اين نحوه آرايش زماني بكار مي رود كه دبي يك پمپ براي طرح كفايت مي كند اما فشار مورد نياز بيشتر از مقداري است كه يك پمپ بتواند تامين كند .

پمپ هاي موازي :
اگر دو يا چند پمپ مستقيما دبي خود را وارد يك لوله مشترك بنمايند در اين صورت گفته مي شود كه اين پمپ ها بصورت موازي قرار دارند .
پمپ ها هنگامي بطور موازي نصب مي شوند كه فشار توليد شده توسط پمپ كفايت نياز را بنمايد اما دبي به اندازه كافي نباشد .
در اين صورت بسته به مقدار دبي مورد نياز تعدادي پمپ بصورت موازي نصب مي شوند .
در طرحهاي آبياري نياز آبي پروژه بسته به تناوب زراعتي و فصل رشد گياهان متفاوت است بدين ترتيب مي بايست در زمانهاي مختلف دبي هاي مختلفي را براي پروژه تامين كرد .
در نظر گرفتن تعدادي پمپ كه بطور موازي نصب شده باشند بهترين تمهيدي است كه مي توان براي چنين مواردي در نظر گرفت تا در هر زمان بتوان با روشن و خاموش كردن برخي از پمپ ها دبي لازم را تامين كرد .

2019-08-22T23:04:43+04:30

ثبت ديدگاه